Nákupní košík: 0 ks zboží
Nákupní košík


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 

 

Platí pro webové rozhraní www.nejlevnejsinabyteksvet.cz dále jen webové rozhraní, které provozuje společnost:

Název: Nábytek  Svět

Sídlo: Zberazská 558, 26401 Sedlčany

IČ: 13300733

Zapsaná: 2009/ŽÚ/0453/Ka

Telefon: +420 318 875 496, fax: +420 318 875 611, mobil: +420 608 444 910

E-mail: svetnab@seznam.cz

odpovědná osoba : p. Pešek

(dále jen poskytovatel)

 

Níže uvedené podmínky pro užívání všech funkčních součástí webového rozhraní se vztahují pro případy registrace, nakupování nebo navštěvování webového rozhraní www.nejlevnejsinabyteksvet,cz.

 

1    Vymezení pojmu osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění marketingových aktivit.

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

 

1.1 Rozlišení osobních údajů

1.1.1 Osobní údaje poskytované uživatelem

Jedná se o údaje poskytnuté v průběhu vytvoření objednávky, případně vyplněním registračního nebo jiného formuláře (dotazníky, newslettery apod.). Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

 

a) Pro účel nákupu zboží nebo služeb požadujeme uvést následující údaje:

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

 

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • IČO, DIČ
 • Kontaktní osobu
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

 

Před dokončením (odesláním) objednávky Vás informujeme o nutnosti souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze dokončit objednávku.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejích zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

b) Pro účel vytvoření registrace, vyplnění dotazníku nebo přihlášení k odběru newsletteru požadujeme uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

 

Při vytváření registrace, vyplnění dotazníku nebo přihlášení k newsletteru vás informujeme o nutnosti souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze výše zmíněné úkony provést.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailové adrese.

Vyplněním povinných údajů v registračním formuláři (zejména jméno, příjmení, e-mail) a odesláním formuláře je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba vytvořit uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. V opačném případě naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může být bez náhrady zrušen.

V případě jakýchkoliv změn vašich údajů doporučujeme provést jejich aktualizaci v uživatelském účtu. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, jehož prostřednictvím k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek.

1.1.2 Ostatní osobní údaje

Jedná se o údaje, které můžeme získávat i bez nutnosti registrace nebo nákupu zboží či služeb Děje se tak pomocí souborů cookies, o jejichž používání vás informujeme po vašem příchodu na webové rozhraní.

Prostřednictvím cookies získáváme především tyto informace: typ zařízení a jeho operační systém, typ prohlížeče, počet přístupů a doba strávená na webovém rozhraní, IP adresa a jiné podobné informace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem internetovém prohlížeči.

Konkrétní podmínky použití cookies jsou uvedeny v „Zásady použití souborů cookies“ (link).

 

2    Důvody pro využití osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“).  Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

 

Zpracování a shromažďování osobních údajů se provádí po dobu nezbytně nutnou za níže uvedeným účelem:

 • uzavření kupní smlouvy
 • realizace a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží správné dodávky zboží
 • vaší identifikace  jako kupujícího a komunikaci s Vámi
 • vyřízení spotřebitelského úvěru nebo pojištění.
 • provozování informačního systému webové stránky
 • vymáhání práv z kupní smlouvy
 • k marketingovým účelům (nabídka zboží a služeb)
 • technická a pozáruční podpora

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Zákazníkům umožňují osobní a další údaje přístup k jejich účtům a co nejsnadnější užívání webového rozhraní.

Údaje mohou být také použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

 

3    Předání osobních dat třetím osobám

Uživatel uděluje souhlas s předáním osobních údajů subdodavatelům poskytovatele.

Jedná se převážně o třetí osoby, které pro poskytovatele zajišťují nezbytně nutné služby:

 • Přepravním službám, externím dopravcům a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 • Externím dodavatelům logistických služeb.
 • Naší dodavatelům zboží a služeb za účelem přímého dodání zboží či služby zákazníkovi, nebo řešení případné reklamace
 • Externím společnostem zabývajícím se vedením účetnictví

 

Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

V případě využití osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje předány osobě, která tyto činnosti zajišťuje v rozsahu nezbytném pro poskytovanou marketingovou službu..

 

4  Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, povaha zpracovaných údajů, zdroje těchto údajů).

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

 

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem, můžete:

 • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požádat poskytovatele nebo zpracovatel o odstranění vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;
 • podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, pokud nebudete spokojeni se způsobem vyřízení vašeho požadavku. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

 

5    Zabezpečení osobních dat

Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování webového rozhraní www.nejlevnejsinabyteksvet.cz a ostatních systému poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.

K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

6    Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž  na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům.

Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).

 

7    Zasílání obchodních sdělení formou emailu

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: svetnab@seznam.cz s žádostí o vyřazení.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

 

8    Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení je chráněn naším autorským právem, případně právy dalších osob. Není dovoleno měnit, kopírovat, šířit či rozmnožovat tento obsah bez písemného souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv.

V případě porušení naších autorských práv bude využito naše právo požadovat stažení chráněného obsahu a dále bude požadovaná přiměřená náhrada škody za způsobenou újmu.

 

9    Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

Uživatel bere na vědomí, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní není dovoleno používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Dále je zakázáno vykonávat činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Poskytovatel rovněž neodpovidáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Poskytovatel je oprávněný bez jakékoliv náhrady omezit, pozastavit nebo omezit přístup uživatele na webové rozhraní v případě, kdy se uživatel dopustí  jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání. Uživatel je přitom povinen uhradit poskytovateli škodu, která takovým jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

10    Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: + 420 318 875 611 svetnab@seznam.cz

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 23. 5. 2018


RYCHLÝ KONTAKT
Nábytek Svět,
Zberazská ul.558, 264 01 Sedlčany
+420 608 444 914
+420 608 444 910
+420 608 444 913